Medlemsbetingelser

Når du opretter et medlemsskab hos Arden Fitness skal du acceptere vores medlemsbetingelser. Nedenstående betingelser gælder for alle vores medlemmer og du bedes læse dem grundigt.

§1: GENERELT
Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i Arden Fitness. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores hjemmeside.
Ved oprettelsen af et medlemskab i Arden Fitness accepterer du ud over medlemsbetingelserne også Arden-Hallernes ordensregler, Arden-Hallernes gældende regler om datapolitik og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser og generelt vigtige informationer pr. e-mail. Der er ingen gebyr ved oprettelse af medlemskab.
Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks sørge for at ændre dette på din profil. Du er som medlem ansvarlig for, at Arden Fitness til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse.
Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage før ændringen træder i kraft pr. mail og på vores hjemmeside.
Dit medlemskab i Arden Fitness er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort har Arden Fitness ret til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning og skyldige beløb vil blive opkrævet.

§2: INDMELDELSE
Du kan oprette et medlemskab i Arden Fitness ved at melde dig ind online via Arden Hallernes hjemmeside eller ved fremmøde. Dit medlemskab i Arden Fitness er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 8. I forbindelse med dit medlemskab skal du oprette en betalingsaftale via PBS.

§2A: MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT
For at blive medlem i Arden Fitness skal du være fyldt 12 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du, for at oprette et medlemskab rette henvendelse til os på mail .
Du kan kun få et medlemskab i Arden Fitness, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab (herefter den ”Anden Betaler”). Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som Arden Fitness måtte have mod dig i relation til dit medlemskab. Den Anden Betaler hæfter også for krav opstået i forbindelse med køb i medfør af §§3A og 6B.

§3: MEDLEMSKABER OG OPRETTELSE HERAF
Du kan se oversigten over Arden Fitness gældende medlemskaber samt tillæg til medlemskaber her. Her finder du også betingelserne for de enkelte medlemskaber og vilkårene for benyttelsen.
Det er også muligt at købe klippekort med 10 træninger. Ved 1 x holdtræning, 1 x fitnesscenter og 1 x svømning regnes der for 1 klip ved den enkelte aktivitet. Et klippekort et gyldigt i et år frem - fra den dato, du selv angiver ved indmeldelse. Har du på nuværende tidspunkt et medlemskab med månedlig betaling og ønsker at overgå til klippekort gør vi opmærksom på, at overgangen er løbende måned + en måned.


§3A: PERSONLIG TRÆNING OG KOSTVEJLEDNING
Når du har et medlemskab i Arden Fitness, kan du tilkøbe personlig træning, kostvejledning og lignende. Yderligere informationer samt gældende vilkår for køb af dette ses på Arden-Hallernes hjemmeside.


§4: MEDLEMSLOGIN OG ANVENDELSE
Når du tegner et medlemskab i Arden Fitness, vil du modtage en mail med informationer om login af indtjekning til fitness, svømmehal og holdtræning. Når du møder op i hallen, skal du før din træning påbegyndes fremmøde dig på vores skærm i indgangen. Til det formål skal du bruge dit medlemskabsnummer. Dit login med medlemsskabsnummer giver dig, afhængig af medlemskabstype, adgang til træning. Et medlemsnummer er personlig og det er forbudt at misbruge eller anvende andres login til Arden Fitness - såfremt der sker misbrug af dette, vil der ske et øjeblikkeligt ophør af medlemskab.


§5: TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER I ARDEN FITNESS
Med et medlemskab i Arden Fitness kan du booke dig til forskellige aktiviteter, som for eksempel holdtræning. Du kan maks. booke dig på 10 hold af gangen. Vær opmærksom på, at her tæller venteliste også med. Til- og frameldingen til aktiviteterne skal ske på Arden Fitness hjemmeside eller via kundecomputeren i hallens indgangsparti.
Bemærk, at deltagelse i aktiviteter eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet med betaling af et gebyr. Se mere herom i links i §§ 3 og 3A samt i de gældende vilkår for deltagelsen i aktiviteter, som kan ses her.

§6: BETALING
Køber du et forudbetalt medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale et oprettelsesgebyr samt for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Købes medlemskabet efter d. 15. i en måned, skal der yderligere også betales for næste måneds medlemskab ved oprettelsen.
Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et løbende medlemskab den 1. maj, skal du ved indmeldelsen betale et oprettelsesgebyr og samtidig betale for dit medlemskab for maj måned. Hvis du opretter dit løbende medlemskab den 20. maj, skal du betale et oprettelsesgebyr samt betale for dit medlemskab i resten af maj måned og hele juni måned. ***OPKRÆVES PÅ PBS***
Det er muligt at oprette et medlemskab med en Anden Betaler, jf. § 2A. Det er endvidere også muligt ud over tilfælde i § 2A at få tilknyttet en Anden Betaler til dit medlemskab.
Den Anden Betaler er ud over de faste månedlige udgifter for dit medlemskab også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med dit medlemskab i Arden Fitness jf. medlemsbetingelserne. Den Anden Betaler hæfter således også for køb foretaget af dig jf. §§ 3A og 6B.

§6A: BETALINGSAFTALE
Det er kun muligt at betale dit medlemskab og de køb, du foretaget under dit medlemskab ved en PBS-aftale. Du skal derfor opretter en PBS- eller en kreditkortsaftale til betaling af dine månedlige forpligtigelser i forbindelse med det købte medlemskab. Får du ikke tilmeldt dig til PBS vil der automatisk komme et girokortgebyr på 35 kr. fra betalingsservice, som du skal betale udover dit abonnement.
Hvis du har mistanke om misbrug med dit medlemskab til for eksempel køb af ydelser, hæfter du som betaler eller den Anden Betaler for tabet, indtil du har meldt din mistanke til Arden Fitness. Du skal som medlem bevise, at du har meldt mistanke om misbrug af medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette.


§6C: MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING
Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. Arden Fitness opkræver rykkergebyr efter gældende takster. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Arden Fitness ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Arden Fitness ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, bruge dit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Arden Fitness og fremvist dokumentation herfor.
Arden Fitness forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Arden Fitness eller af Arden Fitness eksterne samarbejdspartnere.
Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, jf. §§ 10 og 10A, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.


§7: PAUSE

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab på pause én gang årligt i minimum 2 måneder og maksimum 4 måneder. Ønsker du at sætte dit medlemskab på pause, koster det et gebyr på kr. 99,-Varsling af pause skal ske skriftligt til senest d. 15. i måneden, hvorfra pausen tidligst kan træde i kraft efter d. 1. Varsling af pause efter d. 15 i måneden, vil abonnementet tidligst kunne sættes i pause løbende måned + 1. måned. Når du sætter dit medlemskab på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. I den periode dit medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit medlemskab og den løbende medlemsskabsbetaling automatisk starter igen. Opsiger du dit medlemskab mens dit medlemskab er på pause, er det de samme regler for opsigelse der er gældende ved et aktivt medlemskab; læs §8.

§8: OPSIGELSE
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Arden Fitness med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned (løbende måned + en måned). Ved opsigelse af dit medlemskab skal du personligt oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer.

Sådan opsiger du dit medlemskab:
Når du logger ind, går du ind under 'medlemsoplysninger' og går helt ned i bunden, hvor du kan trykke 'opsig medlemskab'.

En opsigelse er gældende fra den dag, Arden Fitness modtager din mail. Når vi har registreret din opsigelse, der gælder fra den dag, du sender din mail, vil du modtage en kvittering for din opsigelse. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette, så derfor skal du gemme denne kvittering.

Man kan ikke opsige sit medlemskab, når man er i restance hos Arden Fitness.

Ved opsigelse af Aktiv Junior medlemskab gælder det, at der er en opsigelsesperiode på løbende måned såfremt medlemskabet opsiges inden d. 15. i en måned. Opsiges medlemskabet efter d. 15. i en måned, vil der være opsigelsesperiode på løbende måned + en måned.

Ved opsigelse af medlemskab vil du automatisk afmeldes betalingsservice efter dit medlemskab er udløbet. Opsiger du selv dit medlemskab inden opsigelsesperiodens udløb, kan der være en betaling, der ikke opkræves rettidigt. I det tilfælde vil du modtage et girokort til betaling samt et gebyr for dette på 35 kr.

Vi oplever ofte, at et tidligere medlem fortryder sin opsigelse hos os. Fortryder du din opsigelse, kan du derfor helt frem til dit medlemskabs udløb annullere din opsigelse og fortsætte dit medlemskab. Det gør du ved at sende en mail til , så hjælper vi dig med at aktivere dit medlemskab igen.

§9: FORTRYDELSESRET
Ved oprettelsen af et medlemskab i Arden Fitness har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Arden Fitness. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år.


§10: HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller Centerreglerne kan Arden Fitness til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Arden Fitness forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Arden Fitness samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode.

§10A: DOPING
Alt brug af doping og ulovlige præstationsfremmende midler accepteres ikke i Arden Fitness. Arden Fitness kan til enhver tid bortvise et medlem hvis der gøres brug af disse midler. Ved mistanke om doping eller andre ulovlige præstationsfremmende midler kan Arden Fitness indkalde til en samtale.
Derudover samarbejder Arden Fitness med Anti Doping Danmark. ADD besøger løbende Arden Fitness og hvis det er relevant, gennemfører ADD dopingkontrol i forbindelse med besøget.

For yderligere information omkring samarbejdet med Anti Doping Danmark, kan du følge dette link:
https://www.antidoping.dk/media/1173/medlemsbetingelser_centre_individuel_aftale.pdf

§10B: HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Arden Fitness. Arden Fitness tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.


§10C: VÆRDIGENSTANDE

Arden Fitness bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade på personlige ejendele og værdigenstande.
Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.