< Tilbage

Repræsentantskabsmøde 23. marts 2023 kl. 20.0013-03-2023 - 15:16

Hermed indkaldes til Repræsentantskabsmøde jf. Arden-Hallernes vedtægter.

Dagsordenen for repræsentantskabsmødet:
a) Valg af dirigent..
b) Godkendelse af fremmødte medlemmer.
c) Formanden for repræsentantskabet aflægger beretning til godkendelse.
d) Formanden for forretningsudvalget aflægger beretning til godkendelse.
e) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
f) Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår til orientering.
g) Behandling af indkomne forslag.
h) Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet.
i) Valg af to medlemmer til forretningsudvalget for en toårig periode. Såfremt et forretningsud-valgsmedlem måtte være udtrådt i utide, foretages der tillige supplerende valg.
j) Valg revisor.

k) Eventuelt.

< Tilbage