Medlemsbetingelser

Når du opretter et medlemsskab hos Arden Fitness skal du acceptere vores medlemsbetingelser. Nedenstående betingelser gælder for alle vores medlemmer og du bedes læse dem grundigt.

§ 1 GENERELT
Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i Arden Fitness. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores hjemmeside.
Ved oprettelsen af et medlemskab i Arden Fitness accepterer du ud over medlemsbetingelserne også Arden-Hallernes ordensregler, Arden-Hallernes gældende regler om datapolitik og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail
Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks sørge for at ændre dette på din profil. Du er som medlem ansvarlig for, at Arden Fitness til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse.
Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage før ændringen træder i kraft pr. mail og på vores hjemmeside.
Dit medlemskab i Arden Fitness er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort har Arden Fitness ret til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning og skyldige beløb vil blive opkrævet.

§ 2 INDMELDELSE
Du kan oprette et medlemskab i Arden Fitness ved at melde dig ind online via Arden Hallernes hjemmeside eller ved fremmøde. Dit medlemskab i Arden Fitness er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 8. I forbindelse med dit medlemskab skal du oprette en betalingsaftale via PBS.

§ 2A MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT
For at blive medlem i Arden Fitness skal du være fyldt 12 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab ved fremmøde i Arden Fitness med din værge eller en af dine forældre.
Du kan kun få et medlemskab i Arden Fitness, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab (herefter den ”Anden Betaler”). Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som Arden Fitness måtte have mod dig i relation til dit medlemskab. Den Anden Betaler hæfter også for krav opstået i forbindelse med køb i medfør af §§ 3A og 6B.

§ 3 MEDLEMSKABER
Du kan se oversigten over Arden Fitness gældende medlemskaber samt tillæg til medlemskaber her. Her finder du også betingelserne for de enkelte medlemskaber og vilkårene for benyttelsen.


§ 3A PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING, KLIPPEKORT, GAVEKORT OG VÆRDIKUPONER
Når du har et medlemskab i Arden Fitness, kan du tilkøbe personlig træning, kostvejledning og lignende. Dette går under ’personlig vejledning’ og aftales med vores træner. Yderligere informationer samt gældende vilkår for køb af dette ses på Arden-Hallernes hjemmeside.
Når du har et medlemskab i Arden Fitness, er det yderligere også muligt at købe et klippekortet som har en løbetid på 12 måneder. Det er ikke muligt at forlænge løbetiden og eventuelle ubrugte klip fra klippekortet refunderes ikke.

§ 4 MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE
Første gang du møder op i et Arden Fitness, får du udleveret en medlemschip, der skal betragtes som dit medlemskort. Medlemskortet skal altid medbringes og indlæses, før din træning påbegyndes og giver dig afhængig af medlemskabstype adgang til træning.
Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til Arden Fitness, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr på kr. 50,-.

§ 5 TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER I ARDEN FITNESS
Med et medlemskab i Arden Fitness kan du booke dig til forskellige aktiviteter, som for eksempel holdtræning. Til- og frameldingen til aktiviteterne skal ske på Arden Fitness hjemmeside, Mobile App eller via kundecomputerne i centrene.
Bemærk, at deltagelse i aktiviteter eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet med betaling af et gebyr. Se mere herom i links i §§ 3 og 3A samt i de gældende vilkår for deltagelsen i aktiviteter, som kan ses her.

§ 6 BETALING
Køber du et forudbetalt medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale et oprettelsesgebyr samt for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Købes medlemskabet efter d. 15. i en måned, skal der yderligere også betales for næste måneds medlemskab ved oprettelsen.
Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et løbende medlemskab den 1. maj, skal du ved indmeldelsen betale et oprettelsesgebyr og samtidig betale for dit medlemskab for maj måned. Hvis du opretter dit løbende medlemskab den 20. maj, skal du betale et oprettelsesgebyr samt betale for dit medlemskab i resten af maj måned og hele juni måned. ***OPKRÆVES PÅ PBS***
Det er muligt at oprette et medlemskab med en Anden Betaler, jf. § 2A. Det er endvidere også muligt ud over tilfælde i § 2A at få tilknyttet en Anden Betaler til dit medlemskab.
Den Anden Betaler er ud over de faste månedlige udgifter for dit medlemskab også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med dit medlemskab i Arden Fitness jf. medlemsbetingelserne. Den Anden Betaler hæfter således også for køb foretaget af dig jf. §§ 3A og 6B.

§ 6A BETALINGSAFTALE
Det er kun muligt at betale dit medlemskab og de køb, du foretaget under dit medlemskab ved en PBS-aftale. Du skal derfor opretter en PBS- eller en kreditkortsaftale til betaling af dine månedlige forpligtigelser i forbindelse med det købte medlemskab.
Hvis du mister dit medlemskort, og dette bliver misbrugt til for eksempel køb af produkter, hæfter du som betaler eller den Anden Betaler for tabet, indtil du har meldt medlemskortet bortkommet til Arden Fitness. Du skal som medlem bevise, at du har meldt dit medlemskort bortkommet, hvis der senere opstår tvivl om dette.

§ 6C MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING
Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. Arden Fitness opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af Arden-Hallernes prisside. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Arden Fitness ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Arden Fitness ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, bruge dit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Arden Fitness og fremvist dokumentation herfor.
Arden Fitness forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Arden Fitness eller af Arden Fitness eksterne samarbejdspartnere.
Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, jf. §§ 10 og 10A, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

§ 7 PAUSE
Det er ikke muligt sætte dit medlemskab på pause.

§ 8 OPSIGELSE
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Arden Fitness med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer.
En opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i Arden Fitness eller ved at sende mail til .'

En opsigelse er gældende fra den dag, Arden Fitness modtager den, og du har modtaget en kvittering for din opsigelse fra Arden Fitness. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette.

Man kan ikke opsige sit medlemsskab, når man er i restance hos Arden Fitness.

Vi oplever ofte, at et tidligere medlem fortryder sin opsigelse hos os. Fortryder du din opsigelse, kan du derfor helt frem til dit medlemskabs udløb annullere din opsigelse og fortsætte dit medlemskab. Det gør du ved at sende en mail til , så hjælper vi dig med at aktivere dit medlemskab igen. Fortryder du først efter opsigelsens udløb, vil det koste et oprettelsesgebyr på 199 kr.

§ 9 FORTRYDELSESRET
Ved oprettelsen af et medlemskab i Arden Fitness har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Arden Fitness. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år.

§ 10 HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER
I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller Centerreglerne kan Arden Fitness til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Arden Fitness forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Arden Fitness samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode.

§ 10A DOPING
Alt brug af doping og ulovlige præstationsfremmende midler accepteres ikke i Arden Fitness. Arden Fitness kan til enhver tid bortvise et medlem hvis der gøres brug af disse midler. Ved mistanke om doping eller andre ulovlige præstationsfremmende midler kan Arden Fitness indkalde til en samtale.

§ 10B HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Arden Fitness. Arden Fitness tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§ 10C VÆRDIGENSTANDE
Arden Fitness bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade på personlige ejendele og værdigenstande.
Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.